logo
Izvēlēties periodu
Meklēt kartē
Izvēlne

Privātuma principi

SIA Biļešu Serviss (reģistrācijas numurs 40003493078, adrese Rūpniecības iela 34a-3a, Rīga, LV-1045), turpmāk tekstā – Biļešu Serviss vai mēs) novērtē savu klientu privātumu. Biļešu Serviss un citas šajā grupā ietilpstošās iestādes apstrādā personas datus pēc minimālisma principa: mēs apstrādājam tikai tos personas datus, kas nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai.
Šī dokumenta mērķis ir pārskatāmi un saprotami paskaidrot jums, kā un pēc kādiem principiem mēs apstrādājam savu klientu datus. Šajā dokumentā mēs aprakstām savus datu apstrādes principus un personas datu apstrādes veidus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet personas datu apstrādes principus, lai saprastu, kā mēs varētu apstrādāt jūsu datus.

 

TERMINI UN SAĪSINĀJUMI
VDAR vai Vispārējā regulaEiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. g. 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
 
Personas datiJebkura informācija, kas attiecas uz identificējamu vai neidentificējamu personu (datu subjektu); identificējama fiziska persona ir tāda persona, ko var tieši vai netieši identificēt, it sevišķi, atsaucoties uz tādu identifikatoru kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai kāds no faktoriem, kas ir raksturīgs fiziskas personas fiziskai, psiholoģiskai, ģenētiskai, mentālai, ekonomiskai, kulturālai vai sociālai identitātei.
 
Spēkā esošās tiesībasViss Eiropas Savienībā un Igaunijas Republikā spēkā esošais un piemērojamais regulējums, tostarp, bet ne tikai saistībā ar VDAR ieviestie nacionālie tiesību akti.
 
Klients vai datu subjekts
 
Fiziska persona, kas izmanto, ir izmantojusi vai ir paudusi vēlmi izmantot Biļešu Serviss pakalpojumus un kuras personas datus Biļešu Serviss apstrādā, tostarp saistībā ar Biļešu Serviss e-veikala lietošanu caur Biļešu Serviss tīmekļa vietni.
 
Biļešu ServissSIA Biļešu Serviss (reģistrācijas numurs 40003493078, adrese Rūpniecības iela 34a-3a, Rīga, LV-1045).
 
ApstrādeJebkura darbība vai darbību kopa, kas tiek veikta ar personas datiem vai ar personas datu kopu, neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts ar automātiskiem līdzekļiem, piemēram, apkopošana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, adaptācija vai maiņa, izgūšana, konsultācija, lietošana, izpaušana nododot, izplatīšana vai cits veids, kādā dati tiek darīti pieejami, koriģēti vai apkopoti, ierobežoti, dzēsti vai iznīcināti.
 
Datu pārzinisFiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita iestāde, kas atsevišķi vai kopā ar citu nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Šo personas datu apstrādes principu izpratnē personas datu pārzinis ir Biļešu Serviss.
 
Tīmekļa vietne
 
Biļešu Serviss tīmekļa vietnehttps://www.bilesuserviss.lv/ un jebkuri ar to saistītie apakšdomēni vai citas tīmekļa vietnes, kuras Biļešu Serviss  izmantos nākotnē.
 
ApstrādātājsFiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita iestāde, kas personas datus apstrādā datu pārziņa vārdā.
 
VISPĀRĪGI
  1. Personas datu apstrādes principi ir attiecināmi uz klientiem, kas izmanto, ir izmantojuši vai ir pauduši vēlmi izmantot Biļešu Serviss pakalpojumus. Cita starpā personas datu apstrādes principi ir attiecināmi arī uz klientiem, kas izmanto Biļešu Serviss e-veikalu.
  1. Biļešu Serviss garantē personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamajiem likumiem. Galvenais regulējums, pēc kā vadās Biļešu Serviss, apstrādājot klientu personas datus, ir VDAR. 
  1. Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot sadaļā "Kontaktinformācija un jautājumi" norādīto kontaktinformāciju.
 
PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS
  1. Biļešu Serviss apstrādā klientu personas datus tikai tad, ja tam ir piemērojamajos likumos noteikts tiesiskais pamats tos apstrādāt.
  1. Biļešu Serviss var apstrādāt klientu personas datus, piemēram, tālāk norādītajos gadījumos.
   1. lai noslēgtu līgumu, izpildītu līgumu, garantētu līguma izpildi vai sniegtu klientiem pakalpojumus — piemēram, reģistrētos kā klients vai izmantotu Biļešu Serviss e-veikalu (tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
   1. lai izpildītu tiesiskos pienākumus, piemēram, attiecībā uz Biļešu Serviss grāmatvedības uzskaites pienākumu izpildi (tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
   1. ja Biļešu Serviss vai trešajai personai ir tiesiskas intereses, izņemot gadījumus, kad šādas intereses nav pārākas par datu subjekta pamata tiesībām un brīvībām, kas prasa personas datu aizsardzību (tiesisks pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
   1. Balstoties uz klienta piekrišanu, piemēram, lai saņemtu informatīvo materiālu (tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Ja klients ir devis piekrišanu saņemt informatīvo materiālu, viņam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz saites "Remove/Atcelt", kas ir iekļauta informatīvajā materiālā. Gadījumā, ja klientam rodas sarežģījumi piekrišanas atsaukšanā, lūdzam par to ziņot caur Tīmekļa vietnē norādīto Biļešu Serviss kontaktinformāciju.
 
APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU SASTĀVS 
  1. Kopumā Biļešu Serviss apstrādā tikai tādus personas datus, kurus klients iesniedz brīvprātīgi. Biļešu Serviss neapkopo informāciju par klientu no trešajām personām.
  1. Precīzs Biļešu Serviss apkopoto un apstrādāto personas datu sastāvs ir atkarīgs no konkrētajiem pakalpojumiem, ko Biļešu Serviss sniedz klientam tā brīža apstākļos. Detalizēti nosacījumi par personas datu apkopošanu var tikt definēti starp Biļešu Serviss un klientu noslēgtajā līgumā.
  1. Ja klients reģistrējas kā lietotājs Biļešu Serviss e-veikalā, Biļešu Serviss apkopos tālāk norādītos klienta datus, kas ir nepieciešami, lai izveidotu kontu saskaņā ar e-veikala pakalpojumu noteikumiem.
   1. lietotājvārds;
   2. vārds un uzvārds;
   3. e-pasta adrese;
   4. tālruņa numurs.
  1. Ja darījums tiek veikts (biļete tiek pirkta) Biļešu Serviss e-veikalā (neatkarīgi no tā, vai klients ir reģistrēts vai nereģistrēts e-veikala lietotājs), Biļešu Serviss apkopos šādus klienta datus:
   1. informācija par Biļešu Serviss e-veikalā nopirkto biļeti (tostarp informācija par atlaidi, ja biļete tiek pirkta ar atlaidi);
   2. informācija par bankas kontu (bankas konta numurs un konta īpašnieka vārds un uzvārds), no kura tika veikts darījums.
 
PERSONAS DATU IZPAUŠANA
  1. Biļešu Serviss neizpaudīs klientu personas datus trešajām pusēm, ja tam nav pamatota tiesiskā pamata.
  1. Dažos gadījumos Biļešu Serviss var izpaust klientu personas datus personām, kas tos drīkst saņemt (piemēram, tā pasākuma organizatoram, uz kuru klients ir iegādājies biļeti), ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu svarīgu informāciju par organizēšanu, atpērkot biļetes pasākuma atcelšanas gadījumā vai jebkura cita svarīga iemesla dēļ.
  1. Biļešu Serviss ir tiesības izmantot personas datu apstrādei pilnvarotus apstrādātājus. Dažos gadījumos Biļešu Serviss ir pilnvarojis konkrētas personas apstrādāt mūsu klientu personas datus, piemēram, mūsu IT pakalpojuma sniedzējus (servera pakalpojuma sniedzējus, IT programmatūras attīstītājus).
 
PERSONAS DATU GLABĀŠANA
  1. Biļešu Serviss neglabās personas datus ilgāk nekā nepieciešams personas datu apstrādes mērķiem vai saskaņā ar piemērojamo likumu.
 
  1. Biļešu Serviss e-veikala reģistrēto lietotāju personas datus Biļešu Serviss glabā līdz brīdim, kad lietotājs nolemj dzēst savu kontu (tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, līguma izpilde un īstenošana).
  1. Personas datus, kas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti starp Biļešu Serviss un klientu, Biļešu Serviss parasti glabā līdz 3 gadiem pēc darījuma (tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, tiesiskās intereses un prasību noilgums, kā norādīts Civillikuma Vispārējās daļas 146. panta 1. punktā).
  1. Biļešu Serviss grāmatvedības uzskaites dokumentus, kuri dažos gadījumos var ietvert personas datus, Biļešu Serviss parasti glabā 7 gadus pēc tā fiskālā gada beigām, kurā notika dokumentā norādītais ekonomiskais darījums, kas tika reģistrēts grāmatvedības žurnālā atbilstoši attaisnojošajam dokumentam (tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, tiesiskais pienākums un noilgums, kas norādīti Grāmatvedības likuma 12. pantā).
  1. Plašāku informāciju par noteikumiem, kas regulē jūsu personas datu glabāšanu, varat saņemt, sazinoties ar mums pa sadaļā "Kontaktinformācija un jautājumi" norādīto kontaktinformāciju.
  SĪKFAILU IZMANTOŠANA 
  1. Biļešu Serviss tīmekļa vietne izmanto sīkfailus. Tie ir mazi teksta faili, kas satur klienta datorā saglabātu informāciju, lai izsekotu un identificētu klientu.
  1. Biļešu Serviss tīmekļa vietne izmanto tālāk norādītos sīkfailus.
 
Sīkfaila nosaukumsSīkfaila mērķisAr sīkfaila palīdzību apstrādātā informācijaSīkfaila saglabāšanaVai caur sīkfailu iegūtā informācija tiek kopīgota vai nodota trešajām pusēm?
publicLietotāja iepirkumu grozslietotāja identifikācijasesija
langatlasītās valodas atribūtivalodas kods1 mēnesis
designThemeatlasītā dizaina tēmadizaina tēmas kodssesijas
hideBannerslietotāja izvēle slēpt reklāmkarogusAtlasīto reklāmkarogu ID numuri1 diena
loginTokenautomātiska pierakstīšanāslietotāja identifikācija3 gadi
     
_gaGoogle Analytics statistikalietotāja identifikācija2 gadi
_fbpFacebook reklāmas produktivitātes izsekošanalietotāja identifikācija3 mēneši
_gidGoogle Tags Manager statistikalietotāja identifikācija2 dienas
 
 
 
  1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atspējot sīkfailus, mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkā. Šajā gadījumā klientam ir jāņem vērā, ka dažas tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties pareizi. Sīkfailus var atspējot, ievērojot tīmekļa pārlūka sadaļā "Palīdzība" dotās norādes. Plašāka informācija par sīkfailu darbību un to atspējošanu ir pieejama tīmekļa vietnē www.allaboutcookies.org.
 
KLIENTU TIESĪBAS
  1. Klientiem ir visas likumiskās tiesības, kas izriet no piemērojamā likuma par viņu personas datu apstrādi, it sevišķi tālāk minētās tiesības.
   1. tiesības piekļūt: klientam ir tiesības jebkurā brīdī noskaidrot, vai Biļešu Serviss rīcībā ir viņa personas dati, un iegūt informāciju par to, kādus datus Biļešu Serviss apstrādā;
   1. tiesības izlabot: klientam ir tiesības pieprasīt Biļešu Serviss precizēt vai izlabot personas datus, ja dati nav pietiekami, ir nepilnīgi vai nepareizi;
   1. tiesības iebilst: klientam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi, piemēram, ja personas dati tiek izmantoti saskaņā ar Biļešu Serviss tiesiskajām interesēm, tostarp profila analīzi tiešā mārketinga vajadzībām;
   1. tiesības dzēst: klientam ir tiesības pieprasīt viņa personas datu dzēšanu, ja apstrādes pamatā ir piekrišana un klients atsauc savu personas datu apstrādes piekrišanu;
   1. tiesības ierobežot apstrādi: klientam ir tiesības pieprasīt Biļešu Serviss ierobežot viņa personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo likumu, piemēram, ja Biļešu Serviss vairs nav nepieciešami klienta personas dati apstrādes mērķiem vai klients ir iebildis pret personas datu apstrādi;
   1. tiesības atsaukt personas datu apstrādes piekrišanu: ja klienta personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu;
   1. tiesības pārnest: klientam ir tiesības iegūt no Biļešu Serviss iepriekš iesniegtus personas datus, kas tiek apstrādāti uz iepriekš dotas piekrišanas pamata vai ar klientu noslēgta līguma izpildes nolūkos, rakstiskā vai publiski izmantojamā elektroniskajā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, tad pieprasīt Biļešu Serviss nodot šos datus trešās puses pakalpojumu sniedzējam; 
   1. tiesības iesniegt sūdzību: ja klients uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības saistībā ar personas datu apstrādi, viņš var iesniegt sūdzību datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā.
  1. Šajā sadaļā minētās klientu tiesības attiecībā uz viņu personas datu apstrādi nav absolūtas. Dažos gadījumos citu datu subjektu tiesības vai Biļešu Serviss juridiskās tiesības var ierobežot klienta tiesības.
  1. Lai īstenotu šīs tiesības vai iesniegtu jebkurus pieteikumus vai pieprasījumus par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot sadaļā "Kontaktinformācija un jautājumi" norādīto kontaktinformāciju.
  PERSONAS DATU DROŠĪBA
  1. Biļešu Serviss ir pienākums gādāt par personas datu apstrādes drošumu, lai pasargātu personas datus no nejaušas vai nesankcionētas apstrādes, izpaušanas vai iznīcināšanas.
  1. Ņemot vērā jaunāko informāciju par izpēti un tehnoloģijām, to izmantošanas izmaksām un personas datu apstrādes būtību, apjomu, kontekstu un mērķiem, kā arī dažādas varbūtības un nopietnības riskiem attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, Biļešu Serviss personas datu apstrādē īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai gādātu par to drošību.
 
KONTAKTINFORMĀCIJA UN JAUTĀJUMI
  1. Ja jums ir radušies jautājumi par personas datu apstrādi vai vēlaties iesniegt pieteikumus vai prasījumus par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Biļešu Serviss vai mūsu datu aizsardzības speciālistu.

Biļešu Serviss kontaktinformācija:

Uzņēmuma nosaukums: SIA Biļešu Serviss;
Adrese: Rūpniecības iela 34a-3a, Rīga, LV-1045

Informācija pa tālruni: +371 66100335 (darba dienās no 9:00- 17:30)
E-pasts: info@bilesuserviss.lv

Biļešu Servissi datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
Mart Eensalu
SIA “Piletilevi“ (reģistrācijas nr.: 10568581, adrese Telliskivi tn 60a/9, 10412 Tallina, Igaunija),
E-pasts:
mart@piletilevi.ee,
Informācija pa tālruni: +3725064505,
Adrese: Telliskivi 60A, Eka C1, Tallina 10412, Igaunija.


 
Pēc ievadītās informācijas nekas nav atrasts
Loading...
Atjaunot